Impresszum és nyilatkozatok

Üzemeltető:                 OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely:                      1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cégjegyzékszám:           01-09-174466
Nyilvántartó hatóság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:                     24386106-2-42
Tárhelyszolgáltató:       Tárhely.Eu Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

 

Etikai tájékoztatás

Az OTP Mobil működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Mobil Kft. vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását.

Az etikai tájékoztatás célja, hogy a Társasággal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Társaság és az OTP Bankcsoport értékeinek védelme érdekében.

Az OTP Mobil Kft., az OTP Csoport tagjaként elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, vezetői zéró toleranciát hirdettek a vesztegetés, a jogtalan előnyszerzés minden formájával szemben. Az OTP Mobil elkötelezett abban, hogy betartsa azokat a nemzetközi szankciós rendelkezéseket, melyeket a nemzeti jogszabályok írnak elő, valamint nemzetközi

szervezetek és egyes államok hatóságai bocsátottak ki.

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a www.otpmobil.hu weboldal használatához

2021. november 16.

A jelen Általános Felhasználási Feltételeket a www.otpmobil.hu honlap üzemeltetője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. tette közzé, és a jelen ÁFF tartalmazza az ezen honlap használatának részletes szabályait.

Fogalom meghatározások

Domain A <otpmobil.hu> domain név, amelynek jogosultja és használója a Szolgáltató.
Portál A Domain alatt működő, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és annak teljes tartalma.
Felhasználó A Portált meglátogató természetes személy.
ÁFF A Honlapon elektronikus formában elérhető, a Szolgáltató által közzétett, a Felhasználókra vonatkozó általános szerződési feltételek, amelyek tartalmazzák a Honlap használatának és látogatásának részletes szabályait.
Szolgáltató/OTP Mobil Az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19; Cg.: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42), amely a Portált üzemelteti.
Adatkezelési tájékoztató A jelen Portálon és az azon elérhető szolgáltatások során megvalósuló adatkezelésre vonatkozó tájékoztató, amely a Portálon az ÁFF-től elkülönülten érhető el.
Simple Applikáció A Szolgáltató által üzemeltetett, mobileszközökön elérhető, Simple elnevezésű mobilapplikáció, és egyes szolgáltatások tekintetében a www.simple.hu honlapon elérhető alkalmazás, amelyet a Felhasználók a Simple fiókjuk létrehozatalával, regisztráció útján tudnak használni áruk és szolgáltatások mobilvásárlással, mobilfizetés útján történő megvásárlására, illetve igénybe vételére. A Simple applikációra, Simple honlapra és a Simple rendszerre a www.simple.hu honlapon és a Simple applikációban elérhető Simple Általános Felhasználási Feltételek vonatkoznak (a továbbiakban: Simple ÁFF). A Simple Applikációban a Felhasználónak lehetősége van bankkártyáját jövőbeli fizetések lebonyolítása céljára regisztrálni és elmenteni.
SimplePay A Szolgáltató által üzemeltetett online bankkártyás fizetést lehetővé tevő szolgáltatás, amelyet a Felhasználók a Simple Applikációban és Honlapon, valamint a Szolgáltatóval szerződött kereskedők webáruházaiban, online felületein történő vásárlás során tudnak igénybe venni a kártyaadataik megadásával. A SimplePay szolgáltatást a Felhasználó a Simple Applikációban létesített Simple fiókjával is tudja használni.
Simple Univerzum A Szolgáltató fenti Simple Applikáció, Simple Honlap és SimplePay szolgáltatásainak összekötésével létrehozott összetett szolgáltatáscsomag, amelyben a Felhasználó a Simple Applikációban létrehozott Simple fiókjával tudja az egyes szolgáltatásokat igénybe venni.
Simple Felhasználó A Simple Applikációban, SimplePay szolgáltatásban vagy a Simple Univerzumban regisztrált természetes személy felhasználó, amely a regisztráció folytán Simple fiókkal rendelkezik.

 

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. A Szolgáltató

A www.otpmobil.hu Portált a Szolgáltató üzemelteti.

A Szolgáltató adatai:

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:          1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cg.:                   01-09-174466

Adószám:          24386106-2-42

Képviseli:          Benyó Péter ügyvezető önállóan

Nyilvántartja:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.2. A Portál célja

A Portál célja a Szolgáltató három szolgáltatása a Simple by OTP applikáció, a SimplePay online fizetési megoldás és a kkv-szektor számára létrehozott Simple Business alkalmazás, valamint az OTP Mobil egyéb szolgáltatásainak ismertetése, illetve ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése a Felhasználók számára.

A Portál vagy bármely oldala megnyitásával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Portált!

A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „OTP Mobil” kifejezések az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-re és annak kapcsolt vállalkozásaira utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő személyre utal.

A Portál szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe, a Portált nem használhatják.

 1. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Portál, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a Portálon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a Portálon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és a Szolgáltató tulajdonát és szellemi alkotását képezi.

A Felhasználó jogosult a Portálon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti a Szolgáltatót, mint a szellemi alkotások jogosultját. A Portál tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a Portál látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

A Portál bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A Portál tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a Portálon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a Portálon, vagy a Portálon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltató a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 1. AZ ÁFF ELFOGADÁSA

A Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁFF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

4.1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

4.2. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

4.3. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

4.4. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

4.5. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

4.6. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

4.7. A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 1. AZ ADATOK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Portálon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a Portálon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a Portálon elérhető anyagokra, információkra, cikkekre kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portálon található anyagok, információk, cikkek és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A Portálon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Portál használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 1. MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Portálon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy a Felhasználó elhagyja a Portált és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat a Szolgáltató jóhiszeműen eljárva bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene.

 1. A PORTÁL KARBANTARTÁSA

A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

 1. AZ ÁFF MÓDOSÍTÁSA

8.1. A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
 2. a technológia lényeges változása;
 3. jogszabályváltozás;
 4. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

8.2. A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. (nyolcadik) napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

8.3. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítás ellen a közzétételtől számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást kifejezetten elfogadta.

8.4. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁFF módosítás ellen, úgy a Portál szolgáltatásait nem jogosult tovább igénybe venni.

 1. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

10.2. A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

10.3. Jelen ÁFF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. A Felhasználó a Portál igénybe vételével kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁFF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

10.4. A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

10.5. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 1. futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
 2. légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
 3. elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

10.6. Szolgáltató a jelen ÁFF egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja.

Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.